Nutzungsbedingungen

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Bauerei, s.r.o., IČO: 51009111, Bratislavská 81/37, 93101 Šamorín, ďalej len Bauerei

Všeobecné ustanovenia

 1. Platnosť všeobecných podmienok používania a ochrany osobných údajov akceptujú všetci užívatelia a návštevníci webovej stránky jej zvolením, požitím, nákupom v e-shope a pod. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na služby, ktoré poskytuje spoločnosť Bauerei prostredníctvom svojich webových stránok. Spoločnosť Bauerei si vyhradzuje právo kedykoľvek podmienky používania a ochrany osobných údajov zmeniť podľa vlastného uváženia.
 2. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa nevzťahujú na služby a prvky webových stránok poskytované tretími stranami ako sú napr. sociálne pluginy, reklama, analytické nástroje, odkazy a pod.
 3. Kliknutím na tlačidlo „súhlasím“, „odoslať“, „kúpiť“, „zaplatiť“ a podobne súhlasí užívateľ s podmienkami používania webových stránok. V prípade zmeny pravidiel používania webových stránok a pravidiel ochrany osobných údajov musí užívateľ ešte raz súhlasiť so zmenou a to kliknútím na príslušné tlačidlo.
 4. Spoločnosť Bauerei ponúka na svojej webovej stránke informácie týkajúce sa tovarov a služieb podniku zákazníkom, dodávateľom a uchádzačom o zamestnanie.

Ručenie

 1. Spoločnosť Bauerei ručí za škodu spôsobenú užívateľovi použitím webových stránok len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.
 2. Spoločnosť Bauerei nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ, ani priame ani nepriame, bezprostredné alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledovných kategórií:
  • Ušlý zisk a následné škody
  • Neočakávané straty a ušlý zisk
  • Ušlé možnosti obchodu
  • Strata good will a strata údajov
 3. Spoločnosť Bauerei podnikla všetky potrebné činnosti aby zabezpečila správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na webových stránkach v čase ich poskytnutia.
 4. Spoločnosť Bauerei nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie uvedené na webovej stránke, ako sú napríklad dostupnosť obsahu tretích strán, súbory na stiahnutie, externé odkazy alebo iný obsah použitý priamo alebo nepriamo. Spoločnosť Bauerei si vyhradzuje právo na vykonanie zmien uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Spoločnosť Bauerei nezodpovedá za škody spôsobené neodborným alebo nenáležitým použitím užívateľského konta užívateľom alebo za zneužitie a stratu identifikačných údajov, za ktorých uchovanie je zodpovedný užívateľ.
 6. Spoločnosť Bauerei nepreberá zodpovednosť za obsah externých linkov, ktoré vedú z webových stránok bauerei.eu na iné webové stránky a súbory.

Ochrana duševného vlastníctva

 1. Obsah webových stránok vrátane obrazových príloh, textu, značiek, videí, grafiky a pod. je duševným vlastníctvom spoločnosti Bauerei Používaním webových stránok nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné ani iné nároky na ich obsah, napr. priemyselné práva, autorské práva, ochranné známky alebo iné. Obsah webových stránok sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Bauerei meniť, kopírovať, doplňovať alebo použiť iným spôsobom na aký bol určený.

Dostupnosť webových stránok a obsah

 1. Spoločnosť Bauerei má právo zmeniť alebo zrušiť svoje webové stránky resp. ponuku služieb a tovarov podľa svojho vlastného uváženia. Nárok na používanie alebo udržiavanie webových stránok nie je vymožiteľný a spoločnosť Bauerei za dostupnosť a údržbu nepreberá zodpovednosť.
 2. Spoločnosť Bauerei udržiava webové stránky podľa existujúcich technických, ekonomických, podnikových a organizačných možností. Nedáva však záruku, že budú k dispozícii nepretržite alebo že vôbec budú k dispozícii. Tiež neručí za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené. Spoločnosť Bauerei výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za spôsobené škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia webových stránok bauerei.eu alebo jej pomôcok, pokiaľ to je zo zákona dovolené.
 3. Informácie, ceny a fotografie zverejnené na stránkach bauerei.eu sú informatívne a nezáväzné.

Reklama

 1. Tieto webové stránky sú určené potenciálnym zákazníkom spoločnosti Bauerei so sídlom na Bratislavská 81/37, 93101 Šamorín, Slovensko, IČO: 51009111. Spoločnosť Bauerei sa snaží svojich potenciálnych zákazníkov osloviť prostredníctvom reklamných a marketingových kampaní. Vzhľadom na objem reklamných a marketingových kampaní spoločnosť Bauerei svojich potenciálnych zákazníkov upozorňuje, že informácie v nich poskytnuté sú iba informatívne a nezáväzné a záväzné ceny za jednotlivé služby a produkty je možné vyžiadať iba na prevádzke spoločnosti – Bauerei s r.o., IČO: 51009111, Bratislavská 81/37, 93101 Šamorín. Spoločnosť Bauerei upozorňuje, že v prípade tlačenej, digitálnej a inej formy reklamy môže pri jej zadávaní dôjsť k chybe alebo nesprávnemu prenosu údajov medzi spoločnosťou Bauerei a zmluvnými partnermi, ktorí reklamu spracovávajú. Informácie uvedené na webových stránkach www.bauerei.eu, či v reklamných materiáloch v akejkoľvek forme majú iba ilustratívny charakter a spoločnosť Bauerei si vyhradzuje nárok na tlačové či iné chyby v reklamných materiáloch a reklamných a marketingových kampaniach. Spoločnosť Bauerei tiež nedokáže zaručiť presnú zhodu konkrétnych produktov a služieb s ich obrazovým a slovným vyjadrením použitom v reklamnom oznámení v akejkoľvek podobe a forme. K chybe môže dôjsť tiež pri zobrazovaní reklamných kampaní na webových stránkach partnerov spoločnosti Bauerei a pri zobrazení reklamy na sociálych sieťach. K chybnému zobrazeniu cenových ponúk a reklamných kampaní môže dôjsť aj v prípade, že došlo k zlyhaniu informačného systému a taktiež v prípade zlyhania ľudského faktoru v prípade prenosu dát a overenia správnosti údajov. Spoločnosť Bauerei v takomto prípade nenesie za chybné údaje zodpovednosť a v prípade uzavretia zmluvy alebo objednávky je v takomto prípade zmluva alebo objednávka neplatná.

Zabezpečenie webových stránok

 1. Webové stránky bauerei.eu môžu sčasti obsahovať SSL certifkáty. SSL certifikáty obsahujú okrem účinného šifrovania dát počas ich prenosu na web server tiež identifikáciu poskytovateľa a autentifikáciu pravosti webových stránok na ochranu pred phishingom.
 2. Firma Bauerei vylučuje ručenie voči užívateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.
 3. Niektoré časti stránok a služby môžu byť prístupné používateľovi až po registrácii. Užívateľ pri registrácii obdrží náhodné heslo alebo si zvolí vlastné heslo, ktoré mu umožní prístup k užívateľskému kontu. Spoločnosť Bauerei nepreberá zodpovednosť za nedostatočne silné heslo (napr. „12345“) alebo za stratu a odsudzenie hesla treťou stranou bez zavinenia spoločnosti Bauerei .
 4. Užívateľ webových stránok je zodpovedný za uschovanie hesla aj iných osobných údajov a za všetky aktivity, ktoré sú spojené s používaním užívateľského účtu. Neoprávnené použitie účtu alebo akékoľvek porušenie bezpečnosti musia byť ihneď nahlásené spoločnosti Bauerei . Zneužitie prístupových údajov alebo ich poskytnutie tretej strane zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu užívateľského konta príp. k zastaveniu odberu.
 5. Spoločnosť Bauerei si vyhradzuje právo schváliť alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu, či prihlásenie k odberu. Má tiež právo bez udania dôvodov odstrániť akékoľvek užívateľské konto.
 6. Spoločnosť Bauerei nezodpovedá za obsah, ktorý obsahuje škodlivé a/alebo rušiace znaky ako napr. vírusy, manipulované a „skryté” súbory (napr. obrázky, ktoré sú integrované v audio-súboroch), trójske kone, červy alebo boty a iné, ktoré sa môžu nachádzať na webových stránkach a môžu spôsobiť škodu užívateľovi. Spoločnosť Bauerei sa zaväzuje vyvinúť najväčšie možné úsilie v rámci svojich možností aby takýmto škodám predišla.
 7. Elektronické útoky akéhokoľvek druhy na webové stránky alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.